YLEISET TÄYSSÄHKÖISTEN YHTEISKÄYTTÖAUTOJEN PALVELUEHDOT 1.12.2020 ALKAEN

Näissä ehdoissa tarkoitetaan palveluntarjoajalla Lahden Autovuokraus Oy:tä ja palvelunkäyttäjällä asiakasta.

1. AUTON KÄYTTÖ

a) Palvelunkäyttäjä on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Palvelunkäyttäjä sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
b) Palvelunkäyttäjä sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos palvelun tarjoaja on tehnyt siitä merkinnän käyttösopimukseen. Palvelunkäyttäjällä (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää palveluntarjoajan edellyttämät ikävaatimukset. Palvelunkäyttäjä on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muille kuljettajille, jotka palveluntarjoaja on hyväksynyt kirjaamalla ne käyttösopimukseen.
c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
e) Palvelunkäyttäjän on tarkistettava auto mahdollisten vaurioiden varalta ja ilmoitettava niistä viipymättä palveluntarjoajalle.

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA KÄYTTÖAIKANA

2.1 Vahinkotapausta kohden palvelunkäyttäjä on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka
velvollinen:

a) Korvaamaan kadonneet osat ja varusteet sekä autolle tai varusteille käyttöaikana sattuneet vahingot.
b) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta hinnaston mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

2.2 Palvelunkäyttäjän omavastuun pienennys

Palveluntarjoaja voi tarjota erillisellä maksulla palvelunkäyttäjälle mahdollisuutta omavastuun pienentämiseen.

2.3 Palvelunkäyttäjän vastuu vahingoista

Jos autolle tai palveluntarjoajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta palvelunkäyttäjän tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta taikka siitä, että palvelun käyttäjä on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, esim. luovuttanut auton henkilölle, jota palveluntarjoaja ei ole hyväksynyt, palvelunkäyttäjä on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle vahingon kokonaisuudessaan.

2.4 Palvelunkäyttäjän vapautuminen korvausvastuusta

Palvelunkäyttäjä vapautuu korvausvastuusta, jos palveluntarjoaja saa täyden korvauksen vahingosta esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella.

2.5 Muut velvollisuudet

Palvelunkäyttäjä on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen käyttöaikana auton käyttämisestä aiheutuvat kulut, kuten mm. pysäköintimaksut, tiemaksut, pysäköintivirhemaksut ja ylikuormamaksut.

3. YHTEISKÄYTTÖAUTOPALVELUN MAKSU

Palvelun hinnasto ja maksutavat on ilmoitettu verkkosivuilla.

4. PALVELUNTARJOAJAN VELVOLLISUUS

Palveluntarjoajan on huolehdittava, että auto on palvelunkäyttäjän käytettävissä lain mukaisessa käyttökunnossa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi palveluntarjoaja on velvollinen tarvittaessa antamaan palvelunkäyttäjälle opastusta ja ohjeita auton käytöstä. Ellei palvelunkäyttäjä saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi purkaa sopimuksen.

5. AUTON LATAUS JA HOITO KÄYTTÖAIKANA

a) Käytön aikaisen lisälatauksen kustannuksista vastaa palvelunkäyttäjä. Palveluntarjoajan on tarvittaessa opastettava auton latauksessa. Palvelunkäyttäjä vastaa virheellisen latauksen aiheuttamista vahingoista.
b) Auto tulee palauttaa siistinä ja mahdollisesta ulkopesun tarpeesta on ilmoitettava palveluntarjoajalle palautuksen yhteydessä.
c) Autossa ei saa tupakoida eikä kuljettaa eläimiä.
d) Kohtien b) ja c) noudattamatta jättämisen aiheuttamista kustannuksista puhdistuksen tai korjauksien osalta vastaa palvelunkäyttäjä täysimääräisesti.

6. PALVELUNKÄYTTÄJÄN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

a) Palvelunkäyttäjän on välittömästi ilmoitettava palveluntarjoajalle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta, josta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille.
b) Liikennevahingon sattuessa palvelunkäyttäjä on aina velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille. Palvelunkäyttäjän on myös toimitettava poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta, kun syyllisyys on epäselvä tai kyseessä on ollut henkilövahinko, rattijuopumus tai esim. hirvieläinvahinko.
c) Jos palvelunkäyttäjä laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa palveluntarjoajalle siitä syntyneestä vahingosta.

7. PALVELUNTARJOAJAN VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

Jos autossa käyttöaikana ilmenee tekninen vika, palvelunkäyttäjä voi vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos palveluntarjoaja kohtuullisessa ajassa korjauttaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta palvelunkäyttäjä voi vaatia korkeintaan sen suuruista korvausta, miltä osin matka vian takia jäi tekemättä.

8. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN KÄYTTÖAJAN PÄÄTTYESSÄ

a) Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun käyttöajan päättyessä. Jos palvelunkäyttäjä laiminlyö velvoitteensa, palveluntarjoajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.
b) Jos autoa ei ole palautettu käyttöajan päättyessä eikä käyttöajan pidentämisestä ole sovittu palveluntarjoajan kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

9. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa tämä sopimus, jos on todennäköistä, että palvelunkäyttäjä rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että palvelunkäyttäjä ei palveluntarjoajan arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti.
Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu palveluntarjoajan ja poliisin saatua asianmukaisen ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta.
Palveluntarjoajan purkaessa vuokrasopimuksen on palvelunkäyttäjän palautettava auto viivytyksettä.

10. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palveluntarjoaja päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

11. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

12. AUTO VOI SISÄLTÄÄ ETÄSEURANTAJÄRJESTELMÄN

 

Viimeksi päivitetty 6.11.2020